Elevavtal

Rederier kan välja att anställa en elev under dennes fartygsförlagda praktik. Om så sker ska det elevavtal som slutits mellan SEKO och SARF användas.

SARF / SEKO ELEVAVTAL

Elevlön

Löner och arvoden

Den 31 maj 2017 träffade SARF och SEKO ett nytt kollektivavtal för ombordanställt manskap. Avtalet gäller för perioden 1 april 2017 — 31 mars 2020. En del av avtalet rör villkor för sjöbefälselever som gör fartygsförlagd praktik. Den skyldighet, som tidigare funnits, att erbjuda studerande från sjöbefälsskolorna anställning enligt rubricerat avtal upphör den 1 juni 2017. Elevavtalet finns dock kvar och den redare som önskar erbjuda en anställning till en studerande ska använda det avtalet. Skillnaden mot tidigare är således att ingen redare är tvungen att anställa studerande från sjöbefälsskolorna som fullgör fartygsförlagd utbildning.

Elevavtalet för månadslöner SARF/SEKO ser, vid tillämpning av sjömansskatt, ut som följer


Nautiker 8 877
Tekniker 10 650

Vid tillämpning av landskatt

Nautiker 11 571
Tekniker 13 891

Vid lönesättning av nautiker resp tekniker inom den fartygsförlagda utbildningen har lönesättningen baserats på följande premisser
- Semesterersättning med 12 % är inräknad
- Lönen för nautiker baseras på 12 månaders fartygsförlagd utbildning
- Lönen för tekniker baseras på 10 månaders fartygsförlagd utbildning, dock med samma bruttoersättning som nautiker erhåller under 12 månader, detta som en rättviseprincip.
Parterna är överens om att denna ersättningsmodell bygger på en praktiktid ombord av 12 resp 10 månader samt med cirka 680 studenter roterande i systemet. Parterna är vidare överens om att detta avtal skall omförhandlas om någon av ovan nämnda parametrar förändras.

Avtalet sträcker sig till den 1 juli 2017 till 31 mars 2018 eller tills att nya avtal träder i kraft.


Ersättning

Rederiet betalar ut -och hemresa vid mönstringsperioden. Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring enligt överenskommelse med din handledare ombord alternativt rederiet.

 

Sjöfartsstudenter

Eleven är ej anställd och erhåller därmed ingen lön under praktiktiden.
 
Ersättning till rederiet, 2065:- / månad betalas av skolan, varav fartygets fritidskassa erhåller 550:- / månad
Arbetstid: Skall ej överstiga 56 timmar/vecka. Av denna tid skall tid avsättas för sådana uppgifter i utbildningsjournalen, som inte fullgörs under ordinarie arbetstid (cirka 8 timmar/vecka).
Ersättning
Rederiet betalar ut -och hemresa vid mönstringsperioden. Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring enligt överenskommelse med din handledare ombord alternativt rederiet.
 

Sjöintendentur - kocksteward

Rederiet betalar ut -och hemresa vid mönstringsperioden. Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring, enligt överenskommande med din handledare ombord, alternativt rederiet.

Eleven är ej anställd och erhåller ingen lön under praktikperioden. 
Ersättning till rederiet: 2.200:-/månad betalas av skolan, varav Fritidskassan ombord erhåller 550:- per månad
Arbetstid: Skall ej överstiga 56 timmar/vecka. Av denna tid skall tid avsättas för sådana uppgifter i utbildningsjournalen, som inte fullgörs under ordinarie arbetstid (cirka 8 timmar/vecka).