Avtal, regler och lön

Som mönstrad elev finns det ett antal avtal att ta del av samt regler att följa. Dessutom kan det vara så att rederiet väljer att anställa dig under din fartygsförlagda praktik. Om så sker ska elevavtalet som tecknats av SEKO och SARF användas.

Avtal

Avtal mellan SUI och elev

Alla elever, som får plats via SUI, ska ha skrivit på ett avtal om att de är införstådda med villkoren kring praktikplatsförmedling.

SUI:s villkor för förmedling av platser för FFU och APU går att läsa här.

 

SARF/SEKO Elevavtal

Den 31 maj 2017 träffade SARF och SEKO ett nytt kollektivavtal för ombordanställt manskap. Avtalet gäller till 31 mars 2023 eller tills att nya avtal är satta. En del av avtalet rör villkor för sjöbefälselever som gör fartygsförlagd praktik.

Den skyldighet, som tidigare funnits, att erbjuda studerande från sjöbefälsskolorna anställning enligt rubricerat avtal upphörde den 1 juni 2017. Elevavtalet finns dock kvar och den redare som önskar erbjuda en anställning till en studerande ska använda det avtalet. Skillnaden mot tidigare är således att ingen redare är tvungen att anställa studerande från sjöbefälsskolorna som fullgör fartygsförlagd utbildning.

Elevavtalet kan du läsa här.

Riktlinjer gällande övriga på-och avmönstringskostnader

Praxis är att rederiet står för de kostnader som uppstår i samband med mönstring. Mer information om vilka riktlinjer som gäller hittar du här.

 

Elevlön

Löner och arvoden

I det fall som redaren väljer att anställa en sjöbefälselev under fartygsförlagd praktik ska det elevavtal som finns följas. 

Elevavtalet för månadslöner SARF/SEKO ser, vid tillämpning av sjömansskatt, ut som följer


Nautiker 10 135
Tekniker 12 160

Vid tillämpning av landskatt

Nautiker 13 212
Tekniker 15 860

Vid lönesättning av nautiker resp tekniker inom den fartygsförlagda utbildningen har lönesättningen baserats på följande premisser
- Semesterersättning med 12 % är inräknad
- Lönen för nautiker baseras på 12 månaders fartygsförlagd utbildning
- Lönen för tekniker baseras på 10 månaders fartygsförlagd utbildning, dock med samma bruttoersättning som nautiker erhåller under 12 månader, detta som en rättviseprincip.
Parterna är överens om att denna ersättningsmodell bygger på en praktiktid ombord av 12 resp 10 månader samt med cirka 680 studenter roterande i systemet. Parterna är vidare överens om att detta avtal skall omförhandlas om någon av ovan nämnda parametrar förändras.

Avtalet sträcker sig till den till den 31 mars 2024 eller tills att nya avtal träder i kraft.

Ersättning

I de fall rederiet anställer eleven på elevavtalet betalar rederiet ut -och hemresa vid mönstringsperioden. Rederiet ersätter i vissa fall för US-Visa, samt extraordinära vaccinationer, om detta krävs för ombordmönstring. Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring, enligt överenskommande med rederiet. 

 

Sjöfartsskola

Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring, enligt överenskommande med din handledare ombord, alternativt rederiet.

Eleven är ej anställd och erhåller ingen lön under praktikperioden.

Ersättning till rederiet: 2.065 :- per månad, faktureras av rederiet med 69 SEK/omborddag - ta kontakt med SUI för faktureringsadresser (varav Fritidskassan ombord erhåller 550:- per månad).

Handledararvode: 475 :- / månad

Praktiktid: För minderåriga gäller TSFS 3 kap, 2019:56 som innebär att tiden får uppgå till högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Den minderårige ska ha en sammanhängande veckovila som inte får understiga 36 timmar och ska så långt det är möjligt förläggas till veckoslut och två sammanhängande dagar. Föreskriften går att läsa i sin helhet här https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_56.pdf

 

Sjöintendentur - kocksteward

Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring, enligt överenskommande med din handledare ombord, alternativt rederiet.

Eleven är ej anställd och erhåller ingen lön under praktikperioden.

Ersättning till rederiet: 2.200:- per månad (betalas av skolan) (varav Fritidskassan ombord erhåller 550:- per månad)

Handledararvode: 475 :- / månad

Hittar du inte den informationen du söker efter?

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Åk till toppen